Nagroda Literacka Dla Autorki - Gryfia
Dodane przez swewa dnia 28/01/2012
Nagroda Literacka Dla Autorki "Gryfia"


Nagroda Literacka Dla Autorki "Gryfia" zwana dalej “Nagrodą” przyznawana będzie za najlepszą książkę roku napisaną w języku polskim przez autorkę. Organizatorem Nagrody jest "Kurier Szczeciński". Partnerami strategicznymi Nagrody są: Urząd Miasta Szczecin, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Uniwersytet Szczeciński. Do konkursu mogą być zgłaszane książki literackie oraz tomy z różnych dziedzin humanistyki o walorach literackich. Nagroda przyznawana będzie corocznie, aż do odwołania.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać wydawcy, księgarze oraz członkowie jury do dnia 30 stycznia każdego roku w formie pisemnej do (Kuriera Szczecińskiego).

Nagroda

1. Nagrodą w konkursie dla Laureatki Nagrody będzie statuetka oraz nagroda pieniężna w wysokości 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

Jury

Laureatkę Nagrody wyłoni ogólnopolskie jury w liczbie pięciu osób powołanych przez "Kurier Szczeciński". Kadencja jurora trwa dwa lata, przy czym może być przedłużona do lat czterech. Jury wybiera w drodze głosowania, ze swego grona Przewodniczącego Pracami jury kieruje przewodniczący. W każdej edycji konkursu jury odbywa 3 posiedzenia poświęcone wyłonieniu laureatek. Jury podejmuje decyzje na posiedzeniach zamkniętych w formie uchwał, w tajnym głosowaniu. Do podjęcia uchwały wymagana jest obecność ponad połowy członków Jury. Gdyby głosy rozkładały się po równo, decyduje Przewodniczący Jury. Jury pomaga Sekretarz Nagrody, którego powołuje "Kurier Szczeciński". Wynagrodzenie członków Jury oraz Sekretarza Nagrody ustala corocznie "Kurier Szczeciński".

Przyznawanie Nagrody

Proces przyznawania Nagrody składa się z dwóch etapów. Pierwszy kończy się 30 marca, kiedy Jury wyłoni osiem finalistek. Drugi kończy się 19 maja, kiedy Nagroda zostanie przyznana laureatce. Wręczenie Nagrody odbędzie się 19 maja, podczas finału Festiwalu Literatury Kobiecej, na który złożą się rozmaite działania artystyczne i promocyjne.

Postanowienia końcowe


Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. W przypadku zaistnienia zdarzeń nieobjętych postanowieniami Regulaminu, rozstrzyga osoba wskazana przez Organizatora Nagrody.