Pełnomocnik Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
Dodane przez pio dnia 26/03/2006
W dniu 16 sierpnia 2004 roku funkcję Pełnomocnika objęła dr hab. Magdalena Środa - filozofka, etyczka, ekspertka do spraw równości płci, dotychczasowa członkini Rady Programowo-Konsultacyjnej, działającej przy poprzednim Pełnomocniku. Sprawująca do tej pory funkcję Pełnomocnika Izabela Jaruga-Nowacka została powołana na stanowisko Wiceprezesa Rady Ministrów w Rządzie Premiera Marka Belki -
Izabela Jaruga - Nowacka została powołana na stanowisko Pełnomocnika w listopadzie 2001 roku i pełniła obowiązki Pełnomocnika przez prawie trzy lata. W czerwcu 2002 roku rozszerzono jego kompetencje na tymczasowe przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie i religię, stąd dokumentem konstytuującym ów urząd jest rozporządzenie z 25 czerwca 2002 roku.
Punktem wyjścia do tej decyzji było postanowienie umowy koalicyjnej SLD-UP dotyczące równego statusu kobiet i mężczyzn, dotyczące następujących rozwiązań:
• opracowanie i wdrożenie przepisów prawnych eliminujących podział rynku pracy ze względu na płeć oraz gwarantujące faktycznie równe warunki dostępu kobiet i mężczyzn do pracy, awansów, wynagrodzeń i szkoleń;
• zrównanie prawa obojga rodziców w zakresie opieki nad dziećmi;
• sankcje za praktyki dyskryminacyjne ze względu na płeć;
• zagwarantowanie kobietom prawa do świadomego macierzyństwa .

Do Pełnomocnika należy realizowanie polityki rządu w zakresie równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przygotowanie utworzenia urzędu do spraw przeciwdziałania dyskryminacji z powodu rasy, pochodzenia etnicznego, religii i przekonań, wieku oraz orientacji seksualnej, w tym opracowanie harmonogramu prac związanych z utworzeniem urzędu oraz opracowanie projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania tego urzędu.

Zadania pełnomocnika:
- dokonywanie analiz i ocen sytuacji prawnej i społecznej w zakresie równego traktowania i równości szans kobiet i mężczyzn oraz inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do zapewnienia równego traktowania oraz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn, a także ochrony przed dyskryminacją ze względu na płeć we wszystkich dziedzinach życia społecznego;
- wprowadzanie zasady równego statusu kobiet i mężczyzn we wszystkie dziedziny i zakresy realizowanej przez rząd polityki;
- przeprowadzanie analiz i ocen rozwiązań prawnych pod kątem respektowania równego traktowania i równości szans kobiet i mężczyzn, również w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa międzynarodowego, a także występowanie do właściwych organów z wnioskiem o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie spraw należących do właściwości Pełnomocnika;
- opiniowanie i opracowywanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych oddziaływujących na sytuację w zakresie równego statusu kobiet i mężczyzn;
- promowanie, upowszechnianie i propagowanie problematyki równego traktowania i równości szans kobiet i mężczyzn, w tym wiedzy na temat dyskryminacji ze względu na płeć, a także prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w tym zakresie;
- współpraca z właściwymi organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i instytucjami - w zakresie ich odpowiedzialności za realizację programów na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć;
- inspirowanie i wspieranie działalności grup, organizacji i środowisk, działających na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć;
- inicjowanie, realizowanie albo koordynowanie oraz monitorowanie realizacji rządowych programów na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć;
- przygotowywanie, we współpracy z Ministrem Spraw Zagranicznych, sprawozdań i raportów z realizacji wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, a także przedstawianie opinii w sprawie możliwości związania Rzeczypospolitej Polskiej innymi tego rodzaju umowami międzynarodowymi.

Do zadań Pełnomocnika należy też promowanie, inicjowanie, realizowanie albo koordynowanie realizacji rządowych programów mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu rasy, pochodzenia etnicznego, religii i przekonań, wieku oraz orientacji seksualnej, czym w przyszłości zajmie się wyżej wspomniany urząd .